Asmundtorp

Arbetsmiljö vid nybyggnation av ett gym i Asmundtorp.